เอกสารเผยแพร่


เอกสารสังเคราะห์: แผนภูมิภาคภาคใต้ (พ.ย. 48)

โดยเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง,  สุพจ จริงจิตร  และแก้วตา เพชรรัตน์
เอกสาร เสนอต่อ เครือข่ายสาขานโยบายพลังงานและอุตสาหกรรม แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(พฤศจิกายน 2548)

read more...

อะไรอยู่ในอากาศ ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้ (ต.ค. 48)

โดย กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และโกลบอลคอมมิวตี้มอนิเตอร์
(ตุลาคม 2548)

read more...

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีและมลพิษ (15 ส.ค. 46)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, วลัยพร มุขสุวรรณ  และธารา บัวคำศรี
เอกสาร ประกอบเวทีสาธารณะครั้งที่ 5 การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสังคมไทยกับการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
(15 สิงหาคม 2546)

read more...

การดูแลรักษาและป้องกันตะกั่วเป็นพิษในเด็ก: <br />ประสบการณ์จาก Kennedy Krieger Institute (ต.ค. 39)

โดย พรชัย สิทธิศรันย์กุล
(คัดจากวารสารจุฬาลงกรณ์เวชศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2539)

read more...