อะไรอยู่ในอากาศ ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้ (ต.ค. 48)

อะไรอยู่ในอากาศ ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้

 โดย กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และโกลบอลคอมมิวตี้มอนิเตอร์
(ตุลาคม 2548)

ข้อค้นพบโดย หน่วยกระป๋องตรวจมลพิษในครั้งนี้ยิ่งน่าวิตกเมื่อย้อนไปพิจารณาดู รายงานการศึกษาเกี่ยวกับอากาศและสุขภาพหลายชิ้นที่เคยระบุไว้ถึงปริมาณสาร เคมีอันตรายและผลกระทบสุขภาพรุนแรงที่เกิดกับคนมาบตาพุดอย่างน้อยที่สุดก็ ตั้งแต่ปี 2541 การพบสารพิษจำนวนมากในอากาศสะท้อนให้เห็นรากฐานของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของสังคมไทย อันเป็นผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายของรัฐที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่จำ เป็นเกี่ยวกับมลพิษแก่ประชาชน และที่สำคัญคือขาดการมีสวนร่วมของประชาชน

"อะไรอยู่ใน อากาศ ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้" นี้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สนับสนุนว่าสังคมไทยจำเป็นจะต้องมีกฎหมายว่า ด้วย "สิทธิการรับรู้ข้อมูลของชุมชน" และ "ระบบการรายงานข้อมูลหรือทำเนียบข้อมูลการปล่อยมลพิษและเคลื่อนย้ายสารเคมี อันตรายระดับชาติ" รวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านี้โดยให้ ประชาชนผู้รับผลกระทบได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจและการเฝ้า ระวังทั้งนี้เพื่อให้บรรลุหลักนิติธรรมสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายของสังคมที่ ยั่งยืน