เกี่ยวกับมูลนิธิ


 

"มูลนิธิบูรณะนิเวศ" หรือ Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH)ป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงผลกำไร จดทะเบียนตามกฎหมายเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 หลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมในชื่อ “กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม” หรือ Campaign for Alternative Industry Network (CAIN) มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2541 มีภารกิจมุ่งเน้นงานวิชาการ และสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษและสารอันตรายให้ได้รับความเป็น ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ใกล้ชิดความเสี่ยง หรือคนชายขอบ ซึ่งต้องเผชิญ/ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาความเดือดร้อน ทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นให้ได้รับความช่วยเหลือ การเยียวยา หรือการชดเชยที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักพื้นฐานในการทำงาน คือ ส่งเสริมสิทธิชุมชน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิการมีส่วนร่วม สิทธิในการได้รับความเป็นธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบของภาคเอกชนภายใต้หลักการ ‘ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย’

 

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ติดตามศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและมลพิษจากอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชนต่อสิ่งแวด ล้อม สังคม สุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงคนงานในภาคอุตสาหกรรม แนวทางธรรมาภิบาล ตลอดจนแนวทางที่เป็นธรรมในการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน เป็นต้น

 

ประเด็นที่ศึกษา ติดตาม และขับเคลื่อน ได้แก่

  • การเข้าถึงข้อมูลของมลพิษและสารอันตรายที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
  • การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนเอง
  • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพรวมถึงต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์และเด็ก
  • ปัญหาสารเคมีอันตราย
  • ความเป็นธรรมของนโยบายการจัดการความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

 

บรรณาธิการอำนวยการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

บรรณาธิการบริหาร: กานต์ ทัศนภักดิ์ (เว็บไซต์ภาษาไทย), ลัลธริมา หลงเจริญ (เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)

กองบรรณาธิการ:
ปุณญธร จึงสมาน
ฐิติกร บุญทองใหม่
อัครพล ตีบไธสง

แทนฤดี เลาหกิจ

 

ฝ่ายสนับสนุนข้อมูล:

ดาวัลย์ จันทรหัสดี 
นิชชาวัลย์ บุบผาชาติ
ดวงธิดา ทังสนิมิตสกุล
กนิษฐ์ พงษ์นาวิน

 

โปรแกรมเมอร์: ดร. อนุรัฐ ชพานนท์
 

สถานที่ติดต่อ:

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
211/2 ซ.งามวงศ์วาน 31 ถ.งามวงศ์วาน อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02 952 5061 โทรสาร: 02 952 5062
e-mail: earth@EarthThailand.org
website: www.EarthThailand.org
facebook: www.facebook.com//EarthEcoAlert
GPS: 13.862291, 100.542374

 

สนับสนุนโดย

       


 

Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH) is an independent non-governmental organization striving for social and environmental sustainability and justice in Thai society. EARTH serves as a watchdog monitoring the Thai government’s industrialization policy, industrial pollution and unsustainable consumption patterns. We promote climate justice, good governance and accountability of governmental and international agencies. EARTH focuses on the impacts of hazardous substances on ecosystems, local communities and workers’ health.

Environmental and social challenges taken up by EARTH include:

• public access to information about toxics release;
• community empowerment in environmental and health monitoring;
• education about pollutants’ impact on human health, i.e. child development and reproductive health;
• sound hazardous waste management and disposal;
• monitoring of toxic chemicals;
• pursuing climate justice.


Website Editorial Department
 

Editorial Director: Penchom Saetang

Editor-in-Chief: Karnt Thassanaphak (Thai version), Luntharimar Longcharoen (English version)

 

Editorial Team:

Punyathorn Jeungsmarn
Thitikonr Boontongmai

Akarapon Teebthaisong
Tanluedee Laohakit 


Information Support Team:
Dawan Chantarahassadee

Nichchawan Bubphachat

Duangthida Tangsanimitsakul
Kanis Pongnavin


Programmer: Dr. Anurat Chapanond

 

Contact:

Ecological Alert and Recovery-Thailand (EARTH)
211/2 Ngamwongwan Rd., Soi 31 Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND

 

Tel: +66 2 952 5061
Fax: +66 2 952 5062
E-mail: earth@EarthThailand.org
Website: www.EarthThailand.org
Facebook: www.facebook.com//EarthEcoAlert
GPS: 13.862291, 100.542374