ลิขสิทธิ์และการนำไปใช้งาน


ลิขสิทธิ์และการนำไปเผยแพร่ต่อ

บทความและข้อความต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ: 

อนุญาตให้นำบทความและข้อความต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ หรือกองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ไปเผยแพร่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้วัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และไม่หวังผลกำไร  โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องระบุข้อมูลลิขสิทธิ์ ได้แก่: ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้ถ่ายภาพ แหล่งที่มา (เว็บไซต์มูลนิธิบูรณะนิเวศ: www.EarthThailand.org) รวมทั้งข้อมูลลิขสิทธิ์อื่นๆ ตามที่ปรากฎในต้นฉบับอย่างครบถ้วน และในกรณีที่นำไปเผยแพร่บนพื้นที่ออนไลน์ โปรดทำ link กลับมายัง www.EarthThailand.org

ทั้งนี้ บทความและข้อความดังกล่าว ยังคงเป็นลิขสิทธิ์มูลนิธิบูรณะนิเวศ

 

ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟิก ที่ระบุว่าเป็นลิขสิทธิ์มูลนิธิบูรณะนิเวศ:

อนุญาตให้นำไปภาพถ่ายที่ระบุว่าเป็น "ลิขสิทธิ์มูลนิธิบูรณะนิเวศ" เผยแพร่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้วัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และไม่หวังผลกำไร โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องระบุข้อมูลลิขสิทธิ์  ได้แก่: ชื่อผู้ถ่ายภาพ แหล่งที่มา (เว็บไซต์มูลนิธิบูรณะนิเวศ: www.EarthThailand) รวมทั้งข้อมูลลิขสิทธิ์อื่นๆ ตามที่ปรากฎในต้นฉบับอย่างครบถ้วน และในกรณีที่นำไปเผยแพร่บนพื้นที่ออนไลน์ โปรดทำ link กลับมายัง www.EarthThailand.org

ทั้งนี้ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟิก ดังกล่าว ยังคงเป็นลิขสิทธิ์มูลนิธิบูรณะนิเวศ

 

การนำบทความ ข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิบูรณะนิเวศไปใช้เพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ถือเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ และอาจละเมิดสิทธิอื่นๆ ด้วย


บทความ ข้อความ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟิก ที่มีที่มาจากแหล่งภายนอกเว็บไซต์มูลนิธิบูรณะนิเวศ: 

บทความ ข้อความ และภาพถ่าย ที่มีที่มาจากแหล่งภายนอกเว็บไซต์มูลนิธิบูรณะนิเวศ ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของแหล่งภายนอกนั้น หากต้องการขออนุญาตทำสำเนาเพื่อนำไปเผยแพร่ ต้องติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือแหล่งที่มาของต้นฉบับเหล่านั้นโดยตรง

 

ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟิก ที่ระบุว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคล/องค์กรใดก็ตาม: 

ภาพถ่ายที่ระบุว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคล/องค์กรใดก็ตาม (รวมถึงภาพที่ไม่มีการระบุว่าเป็นลิขสิทธิ์มูลนิธิบูรณะนิเวศ) ยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรนั้น หากต้องการทำสำเนาหรือนำไปเผยแพร่ ต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพนั้นโดยตรง