เอกสารเผยแพร่


โทลูอีน: กับความเสี่ยงต่อการแท้งและความผิดปกติของทารกในครรภ์ (9 พ.ค. 55)

บทความโดย รศ. ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(9 พฤษภาคม 2555)

read more...

ระบบการคลังปิโตรเลียมของไทย: บทสำรวจและการวิเคราะห์ (ก.พ. 55)

โดย ผศ. ดร. ภูรี สิรสุนทร และอาจารย์ณพล สุกใส, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กุมภาพันธ์ 2555)

read more...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [6] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 6:
"พลังงานจากขยะ: ข้ออ้างและข้อเท็จจริง"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

read more...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [5] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 5:
"การจัดการขยะกับภาวะโลกร้อน"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

read more...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [4] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 4:
"ของเสียเหลือศูนย์"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

read more...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [3] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 3:
"ลับ ลวง พราง ในเตาเผาขยะ"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

read more...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [2] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 2:
"เตาเผาขยะ"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

read more...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [1] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 1:
"สถานการณ์ขยะประเทศไทย"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

read more...

"ภัยร้าย@ปลายปล่อง" (เม.ย. 54)

หนังสือ "ภัยร้าย@ปลายปล่อง"
จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2554)

read more...

โปสเตอร์ "ภัยร้ายที่ปลายปล่อง" (มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

read more...