เอกสารเผยแพร่


โบรชัวร์ "สารตะกั่วในสี มหันตภัยใกล้ตัวเด็ก" (21 ต.ค. 56)

จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ
(21 ตุลาคม 2556)

read more...

โปสเตอร์ "เด็กไทยต้องปลอดภัยจากพิษตะกั่ว" (21 ต.ค. 56)

จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ
(21 ตุลาคม 2556)

read more...

"บนทางแห่งภัย เมื่อสารพิษคุกคามพัฒนาการเด็ก" (28 ก.ย. 55)

หนังสือ "บนทางแห่งภัย เมื่อสารพิษคุกคามพัฒนาการเด็ก" ("In Harm’s Way: Toxic Threats to Child Development")
แปลโดย: มัทนี เกษกมล
จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) กันยายน 2555

read more...

Dawei: Points of concerns (ก.ค. 55)

Ecological Alert and Recovery, Thailand (EARTH)
Healthy Public Policy Foundation, Thailand
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)

(กรกฎาคม 2555/July 2012)

 

read more...