เอกสารเผยแพร่


โปสเตอร์ "เด็กไทยต้องปลอดภัยจากพิษตะกั่ว" (21 ต.ค. 56)

จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ
(21 ตุลาคม 2556)

read more...

"บนทางแห่งภัย เมื่อสารพิษคุกคามพัฒนาการเด็ก" (28 ก.ย. 55)

หนังสือ "บนทางแห่งภัย เมื่อสารพิษคุกคามพัฒนาการเด็ก" ("In Harm’s Way: Toxic Threats to Child Development")
แปลโดย: มัทนี เกษกมล
จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) กันยายน 2555

read more...

Dawei: Points of concerns (ก.ค. 55)

Ecological Alert and Recovery, Thailand (EARTH)
Healthy Public Policy Foundation, Thailand
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)

(กรกฎาคม 2555/July 2012)

 

read more...

โปสเตอร์ชุด "จำนวนนิคม-เขตประกอบการ-ชุมชนอุตสาหกรรม" [3] (28 มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์ชุด "จำนวนนิคม-เขตประกอบการ-ชุมชนอุตสาหกรรม" ภาพที่ 3:
"แสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรมในประเทศไทย - จำแนกเป็นรายจังหวัด"
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

read more...

โปสเตอร์ชุด "จำนวนนิคม-เขตประกอบการ-ชุมชนอุตสาหกรรม" [2] (28 มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์ชุด "จำนวนนิคม-เขตประกอบการ-ชุมชนอุตสาหกรรม" ภาพที่ 2:
"แสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรมในประเทศไทย - จำแนกเป็นรายภาค"
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

read more...