เอกสารเผยแพร่


ผลการตรวจวัดมลพิษอากาศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (พ.ย. 52)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
รายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)

read more...

อุตสาหกรรมเหล็กญี่ปุ่น ต้นแบบสู่ความรุ่งเรืองจริงหรือ? (ส.ค. 51)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
(ตีพิมพ์ในนิตยสารโลกสีเขียว ปีที่ 17 ฉบับที่ 99 กรกฎาคม - สิงหาคม 2551)

read more...

Ignorance is Toxic (2007/2550)

By Britta Heine
(2007/2550)

read more...

มินามาตะ เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย (2550)

บทความโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในหัวข้อ "Learning from Pollution Campaign Experiences in Japan" ตีพิมพ์ในนิตยสารโลกสีเขียว ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 ในฐานะเรื่องเด่นประจำฉบับ
(2550)

 

 

 

 

read more...

ข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของกระทรวงอุตสาหกรรม กับประสิทธิภาพการรับมือปัญหาสารเคมีและของเสียอันตราย (23 เม.ย. 50)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการแถลงข่าวโดย FTA Watch, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, โครงการฐานทรัพยากรฯ และกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(23 เมษายน 2550)

 

read more...

ความเสี่ยงของสังคมไทยจากการเปิดเสรีนำเข้าของเสียอันตราย ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) (11 ม.ค. 50)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
เอกสารนำเสนอคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(11 มกราคม 2550)

read more...

เอกสารสังเคราะห์: แผนภูมิภาคภาคใต้ (พ.ย. 48)

โดยเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง,  สุพจ จริงจิตร  และแก้วตา เพชรรัตน์
เอกสาร เสนอต่อ เครือข่ายสาขานโยบายพลังงานและอุตสาหกรรม แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(พฤศจิกายน 2548)

read more...

อะไรอยู่ในอากาศ ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้ (ต.ค. 48)

โดย กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และโกลบอลคอมมิวตี้มอนิเตอร์
(ตุลาคม 2548)

read more...

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีและมลพิษ (15 ส.ค. 46)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, วลัยพร มุขสุวรรณ  และธารา บัวคำศรี
เอกสาร ประกอบเวทีสาธารณะครั้งที่ 5 การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสังคมไทยกับการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
(15 สิงหาคม 2546)

read more...