เอกสารเผยแพร่


เอกสาร "แหล่งกำเนิดมลพิษมาบตาพุด" (2552)

จัดทำโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(2552)

read more...

เอกสาร "แหล่งกำเนิดมลพิษมาบตาพุด" (ฉบับภาษาพม่า)

จัดทำโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
จัดทำฉบับภาษาพม่าโดย.....

read more...

ผลการตรวจวัดมลพิษอากาศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (พ.ย. 52)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
รายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)

read more...

อุตสาหกรรมเหล็กญี่ปุ่น ต้นแบบสู่ความรุ่งเรืองจริงหรือ? (ส.ค. 51)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
(ตีพิมพ์ในนิตยสารโลกสีเขียว ปีที่ 17 ฉบับที่ 99 กรกฎาคม - สิงหาคม 2551)

read more...

Ignorance is Toxic (2007/2550)

By Britta Heine
(2007/2550)

read more...

มินามาตะ เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย (2550)

บทความโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในหัวข้อ "Learning from Pollution Campaign Experiences in Japan" ตีพิมพ์ในนิตยสารโลกสีเขียว ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 ในฐานะเรื่องเด่นประจำฉบับ
(2550)

 

 

 

 

read more...

ข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของกระทรวงอุตสาหกรรม กับประสิทธิภาพการรับมือปัญหาสารเคมีและของเสียอันตราย (23 เม.ย. 50)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการแถลงข่าวโดย FTA Watch, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, โครงการฐานทรัพยากรฯ และกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(23 เมษายน 2550)

 

read more...

ความเสี่ยงของสังคมไทยจากการเปิดเสรีนำเข้าของเสียอันตราย ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) (11 ม.ค. 50)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
เอกสารนำเสนอคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(11 มกราคม 2550)

read more...