เอกสารเผยแพร่


โปสเตอร์ชุด "จำนวนนิคม-เขตประกอบการ-ชุมชนอุตสาหกรรม" [1] (28 มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์ชุด "จำนวนนิคม-เขตประกอบการ-ชุมชนอุตสาหกรรม" ภาพที่ 1:
"แสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรมในประเทศไทย - จำแนกเป็นรายภาค"
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

read more...

โปสเตอร์ชุด "จำนวนโรงงานในประเทศไทย" [3] (28 มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์ชุด "จำนวนโรงงานในประเทศไทย" ภาพที่ 3:
"แสดงจำนวนโรงงานในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 130,131 โรง - จำแนกเป็นรายจังหวัด"
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

read more...

โปสเตอร์ชุด "จำนวนโรงงานในประเทศไทย" [2] (28 มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์ชุด "จำนวนโรงงานในประเทศไทย" ภาพที่ 2:
"แสดงจำนวนโรงงานในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 130,131 โรง - จำแนกเป็นรายภาค"
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

read more...

โปสเตอร์ชุด "จำนวนโรงงานในประเทศไทย" [1] (28 มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

โปสเตอร์ชุด "จำนวนโรงงานในประเทศไทย" ภาพที่ 1:
"แสดงจำนวนโรงงานในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 130,131 โรง - จำแนกเป็นรายภาค"
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

read more...

ศูนย์จัดการขยะครบวงจร รูปแบบใหม่ของขยะข้ามพรมแดน (28 พ.ค. 55)

โดย: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ, วลัยพร มุขสุวรรณ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์
มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(28 พฤษภาคม 2555)

read more...

โทลูอีน: กับความเสี่ยงต่อการแท้งและความผิดปกติของทารกในครรภ์ (9 พ.ค. 55)

บทความโดย รศ. ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(9 พฤษภาคม 2555)

read more...

ระบบการคลังปิโตรเลียมของไทย: บทสำรวจและการวิเคราะห์ (ก.พ. 55)

โดย ผศ. ดร. ภูรี สิรสุนทร และอาจารย์ณพล สุกใส, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กุมภาพันธ์ 2555)

read more...

โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" [6] (ก.ย. 54)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

 โปสเตอร์จากนิทรรศการชุด "ขยะเหลือศูนย์" ภาพที่ 6:
"พลังงานจากขยะ: ข้ออ้างและข้อเท็จจริง"
(เผยแพร่ครั้งแรก: กันยายน 2554)

read more...