สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีและมลพิษ (15 ส.ค. 46)

ภาพ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีและมลพิษ

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
วลัยพร มุขสุวรรณ
ธารา บัวคำศรี

เอกสารประกอบเวทีสาธารณะครั้งที่ 5
การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสังคมไทยกับการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
(15 สิงหาคม 2546)