การดูแลรักษาและป้องกันตะกั่วเป็นพิษในเด็ก: ประสบการณ์จาก Kennedy Krieger Institute (ต.ค. 39)

การดูแลรักษาและป้องกันตะกั่วเป็นพิษในเด็ก:
ประสบการณ์จาก Kennedy Krieger Institute
โดย พรชัย สิทธิศรันย์กุล
(คัดจากวารสารจุฬาลงกรณ์เวชศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2539)