เอกสารเผยแพร่


หนังสือ "มินามาตะ: โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ฯ" (10 ก.ย. 59)

บรรณาธิการเล่ม: กานต์ ทัศนภักดิ์
บรรณาธิการที่ปรึกษา: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
ผู้จัดพิมพ์: มูลนิธิบูรณะนิเวศ Ecological Alert and Recovery-Thailand (EARTH)
(กันยายน 2559)

read more...

หนังสือ "บันทึกข้อมูล ข้อถกเถียง: กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลสู่อ่าวไทย พ.ศ. 2556" (พิมพ์ครั้งแรก: ม.ค. 58)

ผู้เขียน: กานต์ ทัศนภักดิ์ และวิภาวดี พันธุ์ยางน้อย
บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์
พิมพ์ครั้งแรก: มกราคม 2558
 

read more...

หนังสือ "บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โครงการผลาญชาติ" (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2545)

จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
(2545)

read more...

รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง (2546)

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง นักวิจัย
วลัยพร มุขสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิจัย

(สิงหาคม 2546)

read more...

พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (เม.ย. 58)

กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม: เมษายน 2558)

read more...

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 - 24

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 - 24

read more...

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 2 ตำแหน่ง (29 พ.ค. 59)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยและข้อมูล และเจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวม 2 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัคร 3 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.

read more...