รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง (2546)

รายงานฉบับสมบูรณ์:
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง นักวิจัย
วลัยพร มุขสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิจัย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สิงหาคม 2546

(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

สารบัญ:

คำนำ
บทคัดย่อ

สารบัญรูป
สารบัญตาราง

บทที่ 1  เกริ่นกล่าวถึงการศึกษา

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์    
การดำเนินการศึกษาและวิธีการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อจำกัดการศึกษา
แลไปข้างหน้า

บทที่ 2  โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก   

เริ่มจากความฝัน…
แบบแผนการพัฒนา
รอยด่างการวางแผน
ถมทุนเท่าไรก็ไม่พอ
ผลการพัฒนาที่ปรากฏ
ผลการพัฒนาที่หลบเร้น

บทที่ 3  รู้จักมาบตาพุด   

มาบตาพุดในวันวาน
ก้าวกระโดดที่ถูกกำหนด
หัวหอกการพัฒนา
บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง
มาบตาพุดวันนี้

บทที่ 4  ประมวลปัญหาและข้อห่วงใยของประชาชน   

กลิ่นเหม็นและฝุ่นละออง
เสียงดัง
คุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
การกัดเซาะชายฝั่ง
คุณภาพน้ำทะเลและปัญหาคราบน้ำมัน
ปริมาณและคุณภาพสัตว์น้ำทะเลเสื่อมถอย
การลักลอบปล่อยน้ำเสีย
ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ-เสียหาย
อุบัติภัยจากสารอันตราย
สุขภาพอ่อนแอ - ภาวะป่วยเรื้อรัง - โรคทันสมัย
ความเครียด
เอดส์
ผังเมืองเปลี่ยนแปลง
สาธารณูปโภคไม่พร้อม
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและครอบครัว
ปัญหาเด็กแคมป์
ศรัทธาในศาสนาเสื่อมลง
ความแออัด
ยาเสพติด
ลักเล็กขโมยน้อย
อุบัติเหตุการจราจร
รายได้ลด-รายจ่ายเพิ่ม
ปัญหาการจ้างงาน
การเมืองท้องถิ่น
ภาพพจน์เสียหาย
เบื่อการศึกษา-งานวิจัย
ไม่เชื่อโรงงาน-หมดหวังในการพึ่งพาหน่วยงานรัฐ

บทที่ 5  การรับมือและการจัดการปัญหา   

ระดับบุคคลและครัวเรือน
ระดับชุมชน
ระดับสถานประกอบการ
ระดับหน่วยงานราชการส่วนกลางและภูมิภาค
ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับการนิคมอุตสาหกรรม
ระดับรัฐบาล

บทที่ 6  มองในมุมสุขภาพ: แนวคิดเรื่องสุขภาวะ

แนวคิดพื้นฐานเรื่องสุขภาพ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิต
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคม
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาน

บทที่ 7  จากนโยบายสู่ผลกระทบทางสุขภาพ: บทวิเคราะห์และข้อเสนอ

เหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกขภาวะของชาวมาบตาพุด
ข้อเสนอเพื่อการลดผลกระทบทางสุขภาพ
ข้อเสนอต่อระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ชุดผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ภาคผนวก ข  ชุดแผนภูมิและตารางสถิติผู้ป่วยในพื้นที่มาบตาพุด, จังหวัดระยอง และเปรียบเทียบภาคกลาง

ภาคผนวก ค  ชุดข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด รายนามบริษัทและปีที่ได้รับการอนุมัติรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง  มลสาร และผลกระทบทางสุขภาพ

ภาคผนวก จ  สถิติอุบัติภัย, ลำดับเหตุการณ์ปัญหา, การแก้ไขปัญหาของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ฉ  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อค้นพบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ และสังคม

ภาคผนวก ช  แบบสอบถามสำหรับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)