ห้องภาพ


แม่เมาะ: เหมืองถ่านหิน (9 เม.ย. 47)

ภาพเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ภาพโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
(9 เมษายน 2547)

read more...