สัมมนาวิชาการ "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)
ภาพบรรยากาศการสัมมนาวิชาการ
"ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"

29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 209 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต