ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน (30 มี.ค. 58)

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ
เรื่อง “มลพิษอุตสาหกรรม  กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน”

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

30 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ไฟล์นำเสนอ:

1. การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ และ PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

2. หลักการพื้นฐานและสาระสาคัญ ร่าง พรบ. การรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้าย สารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... โดย นิชา รักพานิชมณี

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่