เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ เรื่อง "มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน" (30 มี.ค. 58)

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ 
เรื่อง "มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน"

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ร่วมจัดโดย
มูลนิธิบูรณะนิเวศ และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

1. เอกสารแนะนำโครงการสัมมนาและกำหนดการ

2. การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ
    โดย เพ็ญโฉม แซ่ตงั้ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

3. หลักการพื้นฐานและสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .. .
    โดย นิชา รักพานิชมณี นกั วิจยั มูลนิธิบูรณะนิเวศ

4. คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย PRTR ของญี่ปุ่น

5. การเข้าถึงข้อมูลมลพิษ เปรียบเทียบไทย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ

6. ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
    เอกสารประกอบการสัมมนา และตัวร่างกฎหมาย 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา คลิกที่นี่