คำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีมลพิษแวกซ์ กาเบ็จฯ “ห้วยน้ำพุ” จ.ราชบุรี (28 มี.ค. 67)

 

 

 

(28 มีนาคม 2567) เวลาประมาณ 14.30 น. ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีปกครองที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้ร่วมกับประชาชน ต. น้ำพุ อ. เมือง จ. ราชบุรี และ ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ยื่นฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับบริษัทฯ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งเป็นดคีที่ยื่นฟ้องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

 

เบื้องต้นศาลได้วินิจฉัยประเด็นหลักในดคี 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้ (2) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 – 5 อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5) ต่างละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือต้องปฏิบัติตาม (3) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 – 5 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือต้องปฏิบัติตาม ในการฟื้นฟูสภาพความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือจัดการแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโรงงานของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จฯ (4) ให้ยกฟ้องเรื่องค่าเสียหาย โดยให้ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายทางบริษัท แวกซ์ กาเบ็จฯ เอง

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร