​รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะ ปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (ก.ย. 64)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะ

ปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

จัดทำโดย สถาบันบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เสนอต่อ แผนงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ภายใต้สานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

(กันยายน 2564)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

คณะผู้วิจัย


ดร.สุจิตรา วาสนาดารงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ผศ.พ.ต.อ.กฤษฏิ์ สถิตย์วัฒนานนท์ คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
อ.ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.อริศรา เหล็กคา สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
น.ส.ถวิดา ศรีเมือง ผู้ช่วยนักวิจัย
น.ส.ชนกสุดา พงษ์สว่าง ผู้ช่วยนักวิจัย
น.ส.กนกวรรณ อรุณฤกษ์ดีวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัย
น.ส. สุดารัตน์ หาแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัย
น.ส. อภิญญา จันต๊ะคาด ผู้ช่วยนักวิจัย

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร