รายงาน: การสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) ของประเทศไทย (ต.ค. 56)


 

รายงาน: การสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชน
ต่อการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) ของประเทศไทย

โดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(ตุลาคม 2556)

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร