รายงาน: แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (2552)

รายงาน
การศึกษาเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อศึกษาผลกระทบและแสวงหาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมรัฐท้องถิ่น

คณะนักวิจัย

นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์

นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ

นางสาวสุภาวดี ประทุมชาต

ร่วมกับ

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(มิถุนายน 2552)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร