หนังสือ: "ห้วยน้ำพุ" (พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561)

"ห้วยน้ำพุ": บทบันทึกกรณีพิพาทด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
ระหว่างชาว ต.น้ำพุ อ.เมือง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กับโรงงานรีไซเคิลและฝังกลบของเสีย

บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์

กองบรรณาธิการ: ดาวัลย์ จันทรหัสดี  อัฏฐพร ฤทธิชาติ  ธวัชพงศ์ อาจเอี่ยม  อัครพล ตีบไธสง  ภัทธา สังขาระ

พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2561

(คลิกที่นี่เพื่อดาวนฺโหลดหนังสือ)