ชุดโปสเตอร์รณรงค์ "สัปดาห์แห่งการรณรงค์สากลเพื่อการป้องกันภัยจากพิษสารตะกั่ว 2561" (21 - 27 ต.ค. 61)