ถอดบทเรียน: สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสีย (ต.ค. 60)

โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียที่ยั่งยืน

ถอดบทเรียน: สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสีย

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร