รายงานฉบับสมบูรณ์: การจัดการของเสียจากชุมชน (ต.ค. 60)

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียที่ยั่งยืน


การจัดการของเสียจากชุมชน

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร