งานเสวนานโยบายและมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศที่ประเทศต้องการ: “PM2.5 ในฝุ่นอุตสาหกรรมกับต้นเหตุที่ถูกมองข้าม”

งานเสวนานโยบายและมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศที่ประเทศต้องการ 
ห้องย่อยที่ 4: “PM2.5 ในฝุ่นอุตสาหกรรมกับต้นเหตุที่ถูกมองข้าม”  
วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ในการประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM 2.5 Forum ): “อากาศสะอาด: ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่