ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา ยาวข้ามคืนจากวันเลือกตั้งจนวันนี้

 

กองบรรณาธิการเพจ “หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH”
 

ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา ยาวข้ามคืนจากวันเลือกตั้งจนวันนี้!
 

ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (14 พ.ค. 66) ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้ง ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา ในพื้นที่หมู่ 4 ซ. แพรกษา 8 ต. แพรกษา อ. เมือง จ. สมุทรปราการ โดยชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงพบว่า มีควันสีดำและสีขาวลอยออกจากบ่อขยะจนปกคลุมพื้นที่รอบข้าง ซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดต่อเนื่องข้ามคืนมาจนถึงวันนี้ ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดอาการระคายเคืองตา แสบคอ แสบจมูก ล่าสุด ถึงแม้สามารถควบคุมการลุกไหม้ได้แล้ว แต่ยังคงมีการคุกรุ่นและมีควันไฟลอยออกมา
 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 – 23 มีนาคม 2557 เคยเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่บ่อขยะแห่งนี้มาแล้ว จนกระทั่งส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เนื่องจากก่อให้เกิดควันไฟปกคลุมพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้านจัดสรรในย่านใกล้เคียง รวมถึงยังแพร่กระจายออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ จนต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ พร้อมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน นับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

 

เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศให้ “ปัญหาขยะ” เป็น “วาระแห่งชาติ” ก่อนที่จะตามมาด้วยนโยบาย แผนแม่บท ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาขยะอีกจำนวนมาก ส่วนทางด้านของผู้ได้รับผลกระทบมีการฟ้องร้องทางคดี และศาลแพ่ง แผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ให้เจ้าของบ่อขยะจัดทำแผนฟื้นฟูบ่อขยะตามแนวทางที่ศาลแพ่งได้จัดให้มีขึ้น พร้อมทั้งให้จังหวัดสมุทรปราการแต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตามแก้ไขผลกระทบจากบ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” เพื่อดำเนินการกำจัดขยะภายในบ่อให้ถูกต้องและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามหลักวิชาการจนเป็นที่พอใจแก่ฝ่ายประชาชนผู้ฟ้องคดี ปัจจุบันบ่อขยะแห่งนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวของศาลจนมีการสั่งปิดพื้นที่บ่อขยะดังกล่าว ในเวลาต่อมา

 

สำหรับเหตุในครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่บ่อขยะแห่งนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่บ่อขยะ


 


 

ภาพถ่าย: ประชาชนในพื้นที่

 

อ่านเพิ่มเติม

 

ธวัชพงศ์ อาจเอี่ยม /กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ, “พิพากษา "ตามยอม" คดีบ่อขยะแพรกษา - ประนีประนอมยอมความตามแผนฟื้นฟู 9 ปี”, เว็บไซต์มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 19 สิงหาคม 2560. https://www.earththailand.org/th/article/4243

 

มูลนิธิบูรณะนิเวศ, “ถอดบทเรียน: สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสีย กรณีบ่อขยะแพรกษา ต. แพรกษา อ. เมือง จ. สมุทรปราการ”, ตุลาคม 2560. https://www.earththailand.org/th/document/137