ประกาศแล้ว - "พ.ร.บ. แร่ 2560" (3 มี.ค. 60)

กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ 3 มีนาคม 2560
ประกาศแล้ว - "พ.ร.บ. แร่ 2560"

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560"

โดยพระราชบัญญัติแร่ฉบับนี้จะมีผลยกเลิกพระราชบัญญัติแร่ฉบับก่อนหน้า ได้แก่ ฉบับ พ.ศ. 2510, 2516, 2522, 2526, 2528, 2534 และ 2545 ตลอดจนมีผลยกเลิก "พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่" พ.ศ. 2509, 2520 และ 2522 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด "พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560"  ได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/026/1.PDF