ประกาศแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 (20 ก.พ. 55)

มติชนออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศแล้ว ! แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 เปิดดูได้ที่นี่ ก่อนใคร!!!

วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2555  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559

ทั้งนี้ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกรอบชี้นำให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปี โดยได้มีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาแล้ว รวม 3 ฉบับได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542 - 2549 กรอบแผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 – 2549   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 – 2554  การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับนี้ ได้มีความต่อเนื่องจากกรอบ แนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554 โดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง การให้ความสำคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชนตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงมีความสอดคล้องและต่อยอดกับทิศทางของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้แผนทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ได้รับการผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปใน ทิศทางที่สอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศดำเนิน ไปอย่างต่อเนื่อง และท้ายสุดนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กระบวนการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา โดยผ่านการศึกษาการสำรวจทัศนคติของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การระดมความคิดเห็นทั้งในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ในระดับส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และระดับประเทศ เพื่อให้ได้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม และที่สำคัญ การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555–2559 แล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

(ดาวน์โหลดแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่)