มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(ร่าง) แผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

(ร่าง) แผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

โดย กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Derment)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


(กรกฎาคม 2558)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร