มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดน: สถานการณ์ประเทศไทย" (29 ต.ต. 62)

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษา และสัมมนาวิชาการ
"ธุรกิจขยะข้ามพรมแดนสถานการณ์ประเทศไทย"

 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 - 15.30 น.

ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม (Tippawan Ballroom) โรงแรมริชมอนด์, นนทบุรี

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ถ่ายทอดสดตลอดการสัมมนาผ่านทาง Facebook: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

..............................

กำหนดการ

..............................

09.00 - 09.30 น.    ลงทะเบียน

09.30 - 10.45 น.    นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "การนำเข้าของเสียและผลิตภัณฑ์ใช้แล้วของประเทศ"

โดย    

คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง หัวหน้าโครงการ และผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ           
คุณอัฏฐพร ฤทธิชาติ นักวิจัยร่วม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ซัก-ถาม และแลกเปลี่ยน

.....

10.45 - 12.00 น.    การอภิปรายและนำเสนอมุมมองจากผู้เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่

โดย    ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี เพชรบุรี และ ราชบุรี

ซัก-ถาม และแลกเปลี่ยน

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการ “เช้าทันโลก” FM96.5

.....

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

.....

13.00 - 15.00 น.    การเสวนาหัวข้อ "มุมมองเชิงนโยบายและการกำกับดูแลจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน"

ผู้ร่วมเสวนา

1)    ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม*

2)    ผู้แทนจากกรมศุลกากร*

3)    ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ*

4)    ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5)    ดร. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

6)    คุณสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV

ซัก-ถาม และแลกเปลี่ยน

ดำเนินรายการโดย คุณวราวิทย์ ฉิมมณี  ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

(หมายเหตุ: * รอการยืนยัน)

.....

15.00 – 15.30 น.    สรุปและปิดการสัมมนา โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ            
 

.....


สอบถามเพิ่มเติม:  มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) 02-952-5061