มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ทม.กระบี่เซ็นสัญญาสร้างโรงไฟฟ้าขยะร่วมลงทุนเอกชนกว่าพันล้าน ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้าน (23 เม.ย. 62)

MGR Online 23 เมษายน 2562
ทม.กระบี่เซ็นสัญญาสร้างโรงไฟฟ้าขยะร่วมลงทุนเอกชนกว่าพันล้าน ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้าน

กระบี่ - เทศบาลเมืองกระบี่เซ็นสัญญาร่วมลงทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะกับภาคเอกชนแล้ว ด้วยงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านที่หวั่นเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองกระบี่ ถูกจัดอยู่ในบัญชีโครงการ กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และข้อมูลศักยภาพระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก Quick Win Project ในรูปแบบ Feed-in Tariff (fit) ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กกพ.ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและตรวจสอบคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กำหนด และมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เห็นชอบให้ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งอยู่บ้านทับไม้ ม.1 ต.ทับปริก และ ม.1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีกำลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์ และปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 4.4 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ มีเนื้อที่ 251 ไร่ เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 2540 มีปริมาณขยะที่ฝังกลบแล้วกว่า 6 แสนตัน และเทศบาลเมืองกระบี่ เตรียมเปิดพื้นที่บ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 3 เพื่อรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนต่างๆ ปริมาณกว่า 170 ตันต่อวัน แต่หลังจากที่ชาวบ้านในช่อง ต.ทับปริก อ.เมือง ทราบว่า เทศบาลเมืองกระบี่ มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ้นในพื้นที่ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ก็ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้เทศบาลเมืองกระบี่ ย้ายสถานที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ออกจากพื้นที่ โดยรวมกันต่อต้านในนามชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ และได้มีการขึ้นป้ายคัดค้าน โดยมีข้อความว่า คนในช่อง ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ในชุมชน

พันจ่าเอกปัญญา หิรัญ ประธานกลุ่มคนรักษ์ในช่อง ต.ทับปริก กล่าวว่า สำหรับโรงไฟฟ้าขยะที่จะมีการก่อสร้างขึ้น ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน ชุมชน และวัด ที่สำคัญอยู่ในเขตแหล่งน้ำชั้น A ซึ่งไม่มีความเหมาะสม หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชนอย่างแน่นอน เนื่องจากแต่ละวันต้องใช้ขยะประมาณ 400 ตัน เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ควันจากการเผาไหม้ขยะอย่างแน่นอน และการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ไม่ใช่เป็นทางออกการแก้ไขปัญหาขยะล้น และศูนย์ฝังกลบขยะของเทศบาล ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการขยะชุมชนและการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลของกรมควบคุมมลพิษหรือไม่ 

ขณะที่ นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวว่า โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ทางเทศบาลจะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนร่วม ขณะนี้ได้มีการอนุมัติเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ กับบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ไปแล้ว เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา หลังจากนี้ จะมีการตกลงรายละเอียดด้านเทคนิคต่างๆ กับเอกชนที่ร่วมลงทุน และขั้นตอนต่อไปก็จะดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวัน ส่วนการจะสร้างได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่

การดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ บริษัทเอกชนจะใช้เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนเทศบาลเมืองกระบี่จะรับผิดชอบเพียงการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานซึ่งจะต้องใช้พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ อยู่ภายในศูนย์กำจัดขยะฯ พร้อมวางระบบจัดเตรียมขยะและขนขยะเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะต้องรอผลสรุปเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำเวทีประชาคม จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งบานปลายในอนาคต

ด้าน นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ระบุว่า การศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากมูลขยะเพื่อพลังงานสะอาดสู่ชุมชน เป็นความร่วมมือกันในการจัดการขยะ โดยนำขยะเข้าสู่กระบวนการจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าขั้นตอนในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า คือ การนำขยะเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำภายในหม้ออบไอน้ำ กระบวนการคัดแยกขยะ โดยขยะเปียกหรือขยะชีวภาพจะถูกแยกออกมาเพื่อนำกลับมาใช้ หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

ส่วนขยะที่เหลือจากการคัดแยกจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการแยกก๊าซที่มีอยู่ในขยะ เพื่อนำก๊าซที่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนจะดำเนินการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และแต่ละขั้นตอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในโรงงาน ส่วนน้ำเสียที่ได้จากการคัดแยกขยะจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดและนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง