มูลนิธิบูรณะนิเวศ

“ประวิตร” ไฟเขียวผนึก 287 โครงการสะกัดทะเลกัดเซาะชายฝั่ง (19 ม.ค. 61)

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 19 มกราคม 2561
“ประวิตร”ไฟเขียวผนึก 287 โครงการสะกัดทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

“ประวิตร”เป็นประธานกำกับติดตามนโยบายและแผนจัดการทรัพยากรทางทะเล เห็นชอบการบูรณาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ระดม 287 โครงการในปีงบ 2561 – 2562

วันนี้ (19 มกราคม 2561) เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินงานในการออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 23 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยได้แบ่งพื้นที่ป่าชายเลนที่รับผิดชอบ ออกเป็น 28 กลุ่มป่าชายเลน ใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งมีเนื้อที่รวมประมาณ 2.8 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 1.53 ล้านไร่ และป่าชายเลนแปรสภาพ 1.3 ล้านไร่ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จทั่วทั้งประเทศ ภายในปี 2563

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานประเมินสภาพทรัพยากรแนวปะการัง ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมมือกันในการจัดทำแผนและแนวทางสำรวจและติดตามประเมินสถานภาพทรัพยากรแนวปะการังของประเทศไทย โดยทุก 2 ปี 6 เดือน จะต้องรายงานผลสถานภาพทรัพยากร ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการแผนปฏิรูปประเทศ และทุก 1 ปี จะสำรวจปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแนวปะการัง โดยจะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 445 สถานี ได้แก่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 252 สถานี และนอกพื้นที่อุทยานฯ 193 สถานี

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ จากการสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง ในปี 2560 พบว่า มีชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและยังไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ระยะทางประมาณ 145.73 กม. ( ระดับรุนแรง 42.17 กม. ระดับปานกลาง 7.45 กม. และพื้นที่กัดเซาะน้อย 96.11 กม. ) โดยจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 จำนวน 287 โครงการ