กำลังอยู่ในช่วงทดลองระบบและปรับปรุงข้อมูล

แผนที่มลพิษประเทศไทย

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมในประเทศไทย

แผนที่พื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษของแต่ละพื้นที่ปนเปื้อนในประเทศไทย ผลกระทบจากมลภาวะ แหล่งที่มาหลักของการปนเปื้อน และข้อมูลเกี่ยวกับระดับสารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นข้อมูลและผลการศึกษาของมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) สมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) และหน่วยงานอื่นๆ

แผนที่แหล่งปนเปื้อน

ตัวกรองแสดงจุดมลพิษ
x visible
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ “Public Participation through Citizen Science and EIA System Enhancement” ดำเนินงานโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และสมาคมอาร์นิกา (Arnika Association) ร่วมสนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU) กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเช็ก ภายใต้กรอบโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่าน และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)