เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


เอกสารประกอบการสัมมนาและไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "สัมมนาเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)
อ่านต่อ...
ดำเนินการโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิก้า สาธารณรัฐเช็ก 
สนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

(ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2558)

" alt="" />

ประกาศรับสมัคร "ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม" ประจำปี 2559 (19 ก.ย. 58)
อ่านต่อ...

สถานการณ์ขยะประเทศไทยกับเส้นทางการผลิตพลังงานจากขยะ (26 ส.ค. 58)
อ่านต่อ...

ประสบการณ์และแนวทางการจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (19 ส.ค. 58)
อ่านต่อ...

เอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม: กรณีโครงการจัดการนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) (เพิ่มเติมล่าสุด 2558)
อ่านต่อ...

ทำไม “เตาเผาขยะ” จึงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย (2553)
อ่านต่อ...

ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี: เรื่อง ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด (2552 - 2554)
อ่านต่อ...

การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรชุมชน กรณีโครงการจัดการนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) (มีนาคม 2546)
อ่านต่อ...

ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี: โครงการจัดการน้ำเสียคลองด่าน สมุทรปราการ (2536 - 2552)
อ่านต่อ...

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย (พฤษภาคม 2548)
อ่านต่อ...