เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


การดูแลรักษาและป้องกันตะกั่วเป็นพิษในเด็ก:
ประสบการณ์จาก Kennedy Krieger Institute (ต.ค. 39)

โดย พรชัย สิทธิศรันย์กุล
(คัดจากวารสารจุฬาลงกรณ์เวชศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2539)

อ่านต่อ...