เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


สัมมนา สารตะกั่วในสีทาอาคาร 2556: ช่วงที่ 1 (21 ต.ค. 56)

ช่วงที่ 1: การแถลงผลการศึกษา "ปริมาณตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร พ.ศ. 2556"
โดย วลัยพร มุขสุวรรณ นักวิจัย และรองผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

อ่านต่อ...

สไลด์นำเสนอ "สารตะกั่วจากสีทาอาคาร จะปกป้องเด็กอย่างไรให้ปลอดภัย" (11 ม.ค. 57)

โดย: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ
11 มีนาคม 2557

อ่านต่อ...

การเข้าถึงข้อมูลมลพิษของประชาชน การป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (3 ธ.ค. 56)

โดย: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ
3 ธันวาคม 2556

อ่านต่อ...

รายงาน "สารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคารของประเทศไทย" (ต.ค. 56)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
ตุลาคม 2556

อ่านต่อ...

LEAD IN THAILAND’S NEW ENAMEL HOUSEHOLD PAINTS (Oct, 2013/2556)

By Ecological Alert and Recovery-Thailand (EARTH)
october, 2013

อ่านต่อ...

ผลการทดสอบปริมาณ "สารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร" จำนวน 120 ตัวอย่าง (2556)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(2556)

อ่านต่อ...

สไลด์นำเสนอประกอบการแถลงผลการศึกษา "ปริมาณตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร พ.ศ. 2556" (21 ต.ค. 56)

วลัยพร มุขสุวรรณ
รองผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ และนักวิจัย

อ่านต่อ...

สไลด์นำเสนอประกอบการแถลงผลการศึกษา "ภัยสารตะกั่วจากสีทาบ้านและการจัดการ" (21 ต.ค. 56)

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี

นำเสนอเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ...

สติกเกอร์ร่วมรณรงค์ "เพิกถอนตะกั่วจากสีทาบ้าน" (21 ต.ค. 56)

จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ
(21 ตุลาคม 2556)

อ่านต่อ...

"15 คำถามที่พบบ่อย" - เกี่ยวกับพิษตะกั่วและการรณรงค์เพิกถอนสารตะกั่วจากสี (21 ต.ค. 56)

โดย องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO)
ฉบับแปลโดย นิชา รักพานิชมณี, มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(21 ตุลาคม 2556)

อ่านต่อ...