เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


ภาพสไลด์: สรุปผลโครงการเพื่อนหญิงสุขภาพดี [Canada Fund] 2020

อ่านต่อ...

ภาพสไลด์: โครงการและแผนงานกิจกรรมเพื่อนหญิงสุขภาพดี [Canada Fund] 2020

อ่านต่อ...

โครงการเพื่อนหญิงสุขภาพดี

อ่านต่อ...

แนะนำโครงการ "สมุทรสาครสีเขียว"

อ่านต่อ...

รายงานการศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ (ม.ค. 62)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(มกราคม 2562)

อ่านต่อ...

เอกสารนำเสนอ: สถานการณ์ของเสียภายในประเทศ ปัญหา และผลกระทบด้านมลพิษ (3 พ.ย. 61)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(3 พฤศจิกายน 2561)

อ่านต่อ...

รายงาน: แนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (2552)

รายงานการศึกษาเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อศึกษาผลกระทบและแสวงหาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
กรณีตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(2552)

อ่านต่อ...

รายงานผลการตรวจสอบน้ำใต้ดินภายในโรงงานของ หจก. บานาน่า ดิสโพเซิล จ.ฉะเชิงเทรา (ก.ค. 62)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ  
Ecological Alert and Recovery – Thailand  (EARTH)

(กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ: "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดนฯ" (29 ต.ค. 62)

เอกสารประกอบ การนำเสนอผลการศึกษาและสัมมนาวิชาการ: "ธุรกิจขยะข้ามพรมแดน: สถานการณ์ประเทศไทย"
จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ
(29 ตุลาคม 2562) 

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ: "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลยฯ" (4 ต.ค. 62)

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ: จากกรณีเหมืองทองคำ จังหวัดเลย สู่ข้อพิจารณาทางนโยบายการบริหารจัดการแร่ของไทย"
(4 ตุลาคม 2562)

อ่านต่อ...