ความเสี่ยงของสังคมไทยจากการเปิดเสรีนำเข้าของเสียอันตราย ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) (11 ม.ค. 50)

 

ความเสี่ยงของสังคมไทยจากการเปิดเสรีนำเข้าของเสียอันตราย
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
(เอกสารนำเสนอคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550)

"ของเสียอันตรายกาลังกลายเป็นเรื่องที่ถูกจับตาและมีการตั้งคาถามอย่าง มากในท่ามกลางหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPA ที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในเวลานี้ ตาม (ร่าง) ความตกลง JTEPA ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสาระสาคัญมากมาย มีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการค้าของเสียและของเสียอันตรายบรรจุไว้ ด้วย แต่การจะรู้เท่าทันความเสี่ยงหรือเพียงแค่มองเห็นประเด็นเรื่องของเสียนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากในร่างความตกลงฯ ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา ทว่าแอบแฝงรวมอยู่ในฐานะที่เป็นสินค้า (goods)..."