เอกสารสังเคราะห์: แผนภูมิภาคภาคใต้ (พ.ย. 48)

เอกสารสังเคราะห์: แผนภูมิภาคภาคใต้
โดยเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง,  สุพจ จริงจิตร  และแก้วตา เพชรรัตน์
พฤศจิกายน 2548

เอกสาร เสนอต่อ เครือข่ายสาขานโยบายพลังงานและอุตสาหกรรม แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข