ขอเชิญรับชม "การถ่ายทอดสด" สัมมนาวิชาการ: การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ขอเชิญรับชม "การถ่ายทอดสด"
สัมมนาวิชาการ: การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ขอเชิญรับชม "การถ่ายทอดสด" สัมมนาวิชาการ: การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ค "มูลนิธิบรณะนิเวศ (EARTH)" : www.facebook.com/EarthEcoAlert

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


 

กำหนดการ
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง
"การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน"

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.    กล่าวชี้แจงโครงการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

                            โดย รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร หัวหน้าโครงการวิจัยฯ

09.15 – 09.30 น.    กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ
รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.30 – 10.30 น.      นำเสนอผลการศึกษาปัญหาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร หัวหน้าโครงการวิจัย

•    สภาพปัญหา นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
•    บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย

(พักรับประทานอาหารว่าง)

10.30 – 11.30 น.    กรณีศึกษาปัญหาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้วิจัย

•    บริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
•    บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
•    การฟ้องคดีและการฟื้นฟูบ่อขยะแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

11.30 – 12.00 น.    อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.    นำเสนอผลการศึกษาการจัดการของเสียชุมชน โดย รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร หัวหน้าโครงการวิจัย

•    สภาพปัญหา นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียชุมชน
•    ประสบการณ์การจัดการของเสียชุมชนจากต่างประเทศ
•    กรณีศึกษาศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
•    บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย

14.00 – 15.00 น.    กรณีศึกษาปัญหาการจัดการของเสียชุมชนและโรงไฟฟ้าจากขยะ (ต่อ) โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และ อัฏฐพร ฤทธิชาติ ผู้วิจัย

•    โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการเชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
•    โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
•    โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต

    (พักรับประทานอาหารว่าง)

15.00 – 16.00 น.    อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปและปิดการสัมมนา โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)