ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 (มิ.ย. 60)

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559

พิมพ์ครั้งแรก: มิถุนายน 2560
ISBN: 978-616-91395-7-7

บรรณาธิการ: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์

กองบรรณาธิการ:

ปาริชาต ศิวะรักษ์  
ฐิตินันท์ ศรีสถิต  
แสงจันทร์ กาญจนขุนดี
สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์  
วิภาวดี พันธุ์ยางน้อย  
อัครพล ตีบไธสง
อัฏฐพร ฤทธิชาติ  
ธวัชพงศ์ อาจเอี่ยม  
ดาวัลย์ จันทรหัสดี

จัดพิมพ์: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (Ecological Alert and Recovery-Thailand - EARTH)

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย:
สหภาพยุโรป (EUROPEAN UNION) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หมายเหตุ: "เนื้อหาในเอกสารนี้เป็นความรับผิดชอบของมูลนิธิบูรณะนิเวศเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสหภาพยุโรป (European Union) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)"

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับ PDF