มูลนิธิบูรณะนิเวศเปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ (Full-time) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง

 

 

มูลนิธิบูรณะนิเวศเปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำ (Full-time) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง

.

มูลนิธิบูรณะนิเวศเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานศึกษาและติดตามผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและของเอกชนตามหลักการ ‘ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย’ และทำงานส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิในการได้รับความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม

.

ตอนนี้เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มี Passion มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

.

#ลักษณะงานของฝ่ายสื่อและเผยแพร่

- ติดตามสถานการณ์ด้านมลพิษอุตสาหกรรมและร่วมรณรงค์ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม

- เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลทั้งในพื้นที่ เอกสาร และสื่อต่างๆ

- ผลิตข่าว บทความ รายงาน และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของมูลนิธิฯ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (โดยผ่านคำแนะนำและตรวจแก้จากบรรณาธิการของมูลนิธิฯ)

- ประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบ องค์กรเครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมเป็นทีมงานแอดมินเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

.

#คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจและมีทักษะในงานสื่อ

- มีทักษะในการจับประเด็นสำคัญและมีความละเอียดรอบคอบ

- สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านงานเขียนได้ดี สามารถเขียนข่าวได้

- สามารถเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการติดตามสถานการณ์ รักการศึกษา-ค้นคว้า และจัดระบบข้อมูลได้

- มีความรับผิดชอบและวินัยในการทำงาน เคารพตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

- สามารถทำงานและพักในต่างจังหวัดและพื้นที่ที่มีปัญหา ร่วมกับทีมงานหรือทำงานโดยลำพัง

- มีความเข้าใจในความละเอียดอ่อนของข้อมูลและการสื่อสารสู่สาธารณะ

- มีความสนใจและความสามารถในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
การใช้แอปพลิเคชั่นหลักๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ได้

- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น

- มีความสนใจในประเด็นมลพิษอุตสาหกรรมและความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม

- ตระหนักในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และประชาธิปไตย

* ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่พร้อมเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง*

.

#รายละเอียดเพิ่มเติม

- อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ (เริ่มต้นที่ 15,000 บาท)

- ทุกตำแหน่งมีประกันสังคมและสวัสดิการ

.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2566

.

#วิธีการสมัคร

ส่งอีเมลหัวข้อ “สมัครงาน (ตามด้วยตำแหน่งที่สมัครและชื่อ - นามสกุล) ”

มาที่อีเมล : earth@earththailand.org  ภายในวันนี้ - 5 กันยายน 2566

.

โดยส่งข้อมูล/ไฟล์แนบดังนี้

- ประวัติส่วนตัว (Resume)

- ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง (Portfolio)

- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

- เอกสารใบรับรองทางการศึกษา

- จดหมายแนะนำตัว

.

ทำความรู้จักมูลนิธิบูรณะนิเวศเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.earththailand.org/th/

Facebook :

https://www.facebook.com/EarthEcoAlert

https://www.facebook.com/forPollutionFreeEARTH

.

#มูลนิธิบูรณะนิเวศ