คู่มือสำหรับประชาชน: เตาเผาและโรงไฟฟ้าจากขยะ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: เตาเผาและโรงไฟฟ้าจากขยะ

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

 

บรรณาธิการ กานต์ ทัศนภักดิ์ 

ข้อมูล เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และอัครพล ตีบไธสง

 

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สหภาพยุโรป (EU) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทยที่กำลังเข้าขั้นวิกฤติ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาทางลดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมของประเทศอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงบ่อขยะ การกำจัดขยะด้วยเตาเผาจึงกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกสำคัญ และเมื่อผนวกเข้ากับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน "โรงไฟฟ้าขยะ" จึงเริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

อย่างไรก็ตาม คำถามและข้อวิตกจากหลายฝ่ายในสังคมรวมทั้งประชาชน คือ การกำจัดขยะด้วยการเผาและการผลิตพลังงานจากการเผาขยะนั้นปลดปล่อยมลพิษอะไรออกมาบ้าง กระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับโครงการเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด ระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับผลกระทบหรือความสูญเสียที่จะต้องแลกไปเมื่อนำมาชั่งน้ำหนักกันแล้ว มีความ "คุ้มค่า" เพียงพอหรือไม่ อย่างไร ก็ยังคงต้องการคำตอบที่ชัดเจน

 

หนังสือเล่มนี้จึงจะนำเสนอข้อมูลโดยสังเขปของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา หรือผลพลอยได้จากการเผาไหม้ขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะในวิธีการหรือเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยขณะนี้ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน และข้อเสนอสำหรับภาครัฐ เพื่่อเป็นทางเลือกและ/หรือข้อมูลเบื้องต้นในการคิดค้นแนวนโยบายจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ดาวโหลดเอกสาร