ไฟไหม้บ่อขยะ เกิดสารพิษอะไรได้บ้าง (27 มี.ค. 57)

Teenee 27 มีนาคม 2557
ไฟไหม้บ่อขยะ เกิดสารพิษอะไรได้บ้าง

การเผาไหม้ ต้องอาศัย 3 ปัจจัย คือ เชื้อเพลิง ออกซิเจน และพลังงานหรือความร้อน โดยการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะได้ก๊าซบอนไดออกไซด์ แต่หากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะได้ควันและผลัตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นอยู่เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้

สารพิษอันตราย 3 อันดับแรก
- ไดออกซิน สารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติก
- ฟิวแรน สารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติกที่มีส่วนผสมของคลอรีน
- สไตรีน สารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเผาไหม้โฟม และบรรภัณฑ์อาหารจากโฟม

และก๊าซพิษอื่นๆ (ไม่จัดอันดับ)
- คาร์บอนมอนอไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนอย่างไม่สมบูรณ์
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันหรือซัลเฟอร์ เป็นสาเหตุของฝนกรด
- ไนโตรเจนออกไซด์ ทำให้ระคายเคืองต่อตาและเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย
- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไข่เน่าที่มีกลิ่นเหม็น ฯลฯ

นอกจากนี้หากมีการทิ้งโลหะหนักในกองขยะ เช่น ตะกั่ว ปรอท จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับกรณีไฟไหม้บ่อขยะ อ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ เมื่อ 16 มี.ค.57 นั้น พบว่ามี ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 5-8 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งเกินมาตรฐานเป็น 100 เท่า ของมาตรฐานที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (Environmental Protection Agency: EPA) กำหนดว่าไม่ควรมีก๊าซดังกล่าวเกิด 0.075 ppm ในสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจาก รศ.เอกสิทธิ์ สมสุข ภาควิชาเคมี และ รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างการเสวนา Science Cafe เรื่อง มหันตภัยจากควันไฟบ่อขยะ เมื่อ 21 มี.ค.57 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล