เชิญชวนทุกคนร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย PRTR สู่การหยุดปกปิดมลพิษ รับรองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

เชิญชวนทุกคนร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย PRTR รับรองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

 

 

กฎหมาย PRTR คืออะไร?

กฎหมาย PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) หรือ ร่าง พ.ร.บ. การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ คือ กฎหมายที่กำหนดให้มีการรายงานและเผยแพร่ข้อมูลสารมลพิษที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึง การหก การระเหย การปล่อย การทิ้ง การระบายน้ำทิ้ง หรือการปล่อยอากาศเสีย เช่น การปล่อยอากาศเสียและน้ำเสียสู่บรรยากาศและแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ที่สำคัญ ภายใต้กฎหมาย PRTR หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับข้อมูลชนิดและปริมาณของสารเคมีหรือมลพิษ ที่มีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมหรือเคลื่อนย้ายออกไปบำบัดหรือกำจัด กล่าวคือกำหนดให้การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ มีความโปร่งใสนั่นเอง

 

ทำไมต้องมีกฎหมาย PRTR?

กว่า “50 ประเทศ” ทั่วโลกมีการใช้กฎหมายนี้ เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษ คุ้มครองสุขภาพ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ขณะที่บางประเทศยังอยู่ในระหว่างการพัฒนากฎหมายดังกล่าว โดยประเทศแรกที่บังคับใช้ คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งริเริ่มขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลในรัฐเวสท์-เวอร์จิเนีย ที่ทำให้คนงานและชุมชนที่มีโรงงานตั้งอยู่ใกล้เคียงต่างเรียกร้องให้โรงงานเปิดเผยข้อมูลการใช้สารเคมีอันตรายให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายนี้

 

PRTR มีประโยชน์ต่อภาครัฐอย่างไร?

- เป็นฐานข้อมูลประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษ เพื่อวางแผนป้องกันสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

- เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ติดตามการดำเนินการนโยบาย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science)

- ลดความเสี่ยงจากสารเคมี รวมไปถึงสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ตามอนุสัญยาสตอกโฮล์ฒว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน

 

PRTR มีประโยชน์ต่อเอกชนอย่างไร?

- กระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

- เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความเปิดเผยโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการในระยะยาว ลดการปลดปล่อยมลพิษ

- ช่วยให้ภาคเอกชนสามารถตรวจสอบระบบและกระบวนการผลิตให้รัดกุมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรม

- ป้องกันความสูญเสียจากอุบัติภัยสารเคมี

 

PRTR มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร?

- เป็นเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษ และการตัดสินใจต่อการดำเนินการโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สนับสนุนวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง

- เป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการป้องกันตนเองและชุมชน จากมลพิษเมื่อเกิดอุบัติภัยสารเคมี

 

ลงชื่อและอ่านร่างกฎหมายได้ที่ www.thaiprtr.com

 

ร่างกฎหมาย PRTR ภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนโดยองค์กรภาคประชาสังคมที่ผลักดันรณรงค์สิทธิการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเครือข่าย ได้แก่

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH): https://www.earththailand.org/th/

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw): https://enlawfoundation.org/tag/enlaw/

กรีนพีซ ประเทศไทย (Greenpeace Thailand): https://www.greenpeace.org/thailand/

 
 
 
{$article->get_attachment}