"เครือข่ายอากาศสะอาด" พบ "ชวน" ยื่น ร่าง พ.ร.บ. "ดูแลการจัดการอากาศสะอาด" (3 ส.ค. 63)

กองบรรณาธิการมูลนิธิบูรณะนิเวศ, 3 สิงหาคม 2563
"เครือข่ายอากาศสะอาด" พบ "ชวน" ยื่น ร่าง พ.ร.บ. "ดูแลการจัดการอากาศสะอาด"


ภาพ: เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย

"เครือข่ายอากาศสะอาด"  พร้อมด้วยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) ยื่น ร่าง พ.ร.บ. "เครือข่ายอากาศสะอาด"  ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอที่ประชุมสภาฯ

            เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 12.50 น. ณ ห้องประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย โดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และนางนิศานาถ รัตนนาคินทร์ กรรมการสถาบันพัฒนาการเรียนรู้และประชาสังคม และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เข้ายื่น “ร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ” ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา

            ทั้งนี้ คณะผู้มายื่น พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวระบุว่า การร่างกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นมาเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษ PM 2.5 อย่างบูรณาการ โดยได้ให้ความสำคัญทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ ได้แก่ อำนาจหน้าที่ของรัฐในการปกป้องและอำนวยให้ประชาชนบรรลุซึ่งสิทธิที่จะหายใจภายใต้อากาศสะอาด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมลงชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมาย ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการตระหนักถึงสิทธิดังกล่าว           

            นอกจากนั้น ตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาดฯ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทางเครือข่ายได้จัดทำ “สมุดปกขาวอากาศสะอาด" (Clean Air White Paper) ออกเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในประเทศไทย และแนวทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ “สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด” (Clean Air Blue Paper) ซึ่งนำเสนอแนวคิดที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ในแต่ละภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน ซึ่งในขณะนี้ต้องนับเป็นปัญหาระดับโลก ที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) เอง ก็ได้ประกาศว่าฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกก็ต่างให้ความสำคัญกับปัญหานี้


ภาพ: เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย

 


 

ข้อมูลเกี่ยวกับ "เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย":

ผู้ก่อตั้ง

 1. รศ.ดร. คะนึงนิจ ศรีบัวเอียม อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
 3. นางนิศานาถ รัตนนาคินทร์ กรรมการสถาบันพัฒนาการเรียนรู้และประชาสังคม

ภาคีเครือข่าย:

 1. นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 2. นางทิพาพร ตันติสมุทร (ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษา)
 3. ประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ประกอบด้วย
  1. นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  2. นางอารยา แก้วประดับ ประธานสหภาพแรงงา
  3. นรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม
  4. นางสาวอำไพ วิวัฒนสถาปัตย์ ประธานสหภาพวิงสแปนสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Email: Thailandcleanairnetwork@gmail.com

Website: https://thailandcan.net