เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


Ignorance is Toxic (2007/2550)

By Britta Heine
(2007/2550)

อ่านต่อ...

มินามาตะ เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย (2550)

บทความโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในหัวข้อ "Learning from Pollution Campaign Experiences in Japan" ตีพิมพ์ในนิตยสารโลกสีเขียว ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 ในฐานะเรื่องเด่นประจำฉบับ
(2550)

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของกระทรวงอุตสาหกรรม กับประสิทธิภาพการรับมือปัญหาสารเคมีและของเสียอันตราย (23 เม.ย. 50)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการแถลงข่าวโดย FTA Watch, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, โครงการฐานทรัพยากรฯ และกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(23 เมษายน 2550)

 

อ่านต่อ...

ความเสี่ยงของสังคมไทยจากการเปิดเสรีนำเข้าของเสียอันตราย ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) (11 ม.ค. 50)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
เอกสารนำเสนอคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(11 มกราคม 2550)

อ่านต่อ...

เอกสารสังเคราะห์: แผนภูมิภาคภาคใต้ (พ.ย. 48)

โดยเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง,  สุพจ จริงจิตร  และแก้วตา เพชรรัตน์
เอกสาร เสนอต่อ เครือข่ายสาขานโยบายพลังงานและอุตสาหกรรม แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(พฤศจิกายน 2548)

อ่านต่อ...

อะไรอยู่ในอากาศ ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้ (ต.ค. 48)

โดย กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และโกลบอลคอมมิวตี้มอนิเตอร์
(ตุลาคม 2548)

อ่านต่อ...

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีและมลพิษ (15 ส.ค. 46)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, วลัยพร มุขสุวรรณ  และธารา บัวคำศรี
เอกสาร ประกอบเวทีสาธารณะครั้งที่ 5 การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสังคมไทยกับการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
(15 สิงหาคม 2546)

อ่านต่อ...

การดูแลรักษาและป้องกันตะกั่วเป็นพิษในเด็ก:
ประสบการณ์จาก Kennedy Krieger Institute (ต.ค. 39)

โดย พรชัย สิทธิศรันย์กุล
(คัดจากวารสารจุฬาลงกรณ์เวชศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2539)

อ่านต่อ...