มูลนิธิบูรณะนิเวศ

มัลติมีเดีย/Multimedia


บันทึกการสัมมนา: "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่": ช่วงที่ 4 (29 มี.ค. 59)

บันทึกการสัมมนาวิชาการ "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"
ณ ห้องประชุม 209 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

(29 มีนาคม 2559)

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา: "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่": ช่วงที่ 3 (29 มี.ค. 59)

บันทึกการสัมมนาวิชาการ "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"
ณ ห้องประชุม 209 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

(29 มีนาคม 2559)

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา: "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่": ช่วงที่ 2 (29 มี.ค. 59)

บันทึกการสัมมนาวิชาการ "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"
ณ ห้องประชุม 209 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

(29 มีนาคม 2559)

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนา: "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่": ช่วงที่ 1 (29 มี.ค. 59)

บันทึกการสัมมนาวิชาการ "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"
ณ ห้องประชุม 209 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

(29 มีนาคม 2559)

อ่านต่อ...

ทีเซอร์ 1: สัมมนาวิชาการ "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)

สัมมนาวิชาการ "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"

29 มีนาคม 2559

อ่านต่อ...

บันทึกการแถลงข่าวผลวิจัย: "สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง" (3)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(15 มิถุนายน 2558)

อ่านต่อ...

บันทึกการแถลงข่าวผลวิจัย: "สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง" (2)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(15 มิถุนายน 2558)

อ่านต่อ...

บันทึกการแถลงข่าวผลวิจัย: "สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง" (1)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(15 มิถุนายน 2558)

อ่านต่อ...

บันทึกการสัมมนาภาคเช้า: "ข้อเท็จและความจริง" เหมืองทองคำ จังหวัดเลย (10 ก.ย. 57)

บันทึกการสัมมนา - ภาคเช้า:
"ข้อเท็จและความจริง" เหมืองทองคำ จังหวัดเลย
10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ...

"ข้อเท็จและความจริง" เหมืองทองคำ จังหวัดเลย: Teaser #1 - ช่วงเช้า (16 ก.ย. 57)

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
บางตอนจากบันทึกการสัมมนา "ข้อเท็จและความจริง" เหมืองทองคำ จังหวัดเลย 10 กันยายน 2557

อ่านต่อ...