มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สัมมนาวิชาการ 60 ปี "โรคมินามาตะ" (10 ก.ย. 59)

เวที 60 ปี "โรคมินามาตะ"

บรรยากาศสัมมนาวิชาการ: 60 ปี "โรคมินามาตะ"

10 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุม Auditorium 801 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(10 กันยายน 2559)