มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ลอบทิ้งขยะอันตราย: มาบไผ่ ชลบุรี (30 มี.ค. 56)

ลอบทิ้งขยะอันตราย: มาบไผ่ ชลบุรี

ภาพการลักลอบทิ้งขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีที่

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(30 มีนาคม 2556)